Informační povinnost
Sboru Církve bratrské v České Třebové

pro potřeby organizace letního studentského pobytu s názvem „English Camp“

Sbor Církve bratrské v České Třebové, IČ: 73633291, se sídlem Česká Třebová, Tykačova 1183,
PSČ 560 02, zapsaný v registru církví a náboženských společností v ARES (dále jen „Sbor“) jako správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) zpracovává o účastnících English Campu a jejich rodinných příslušnících následující osobní údaje:

– jméno a příjmení,

– rodné číslo,

– emailovou adresu,

– telefonní číslo,

– kontaktní adresu a adresu trvalého bydliště,

– informace o alergii, užívaných lécích.

(dále jen „Osobní údaje“)

  1. Osobní údaje je nutné zpracovat pro plánování a realizaci English Campu, jakož i činností s English Campem souvisejících. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR v případě zpracování Osobních údajů účastníků English Campu. Zpracování Osobních údajů rodinných příslušníků účastníků English Campu s ohledem na skutečnost, že většina účastníků English Campu je nezletilých, umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR. Tyto Osobní údaje budou Sborem zpracovávány po dobu od podání přihlášky na English Camp a dále nejdéle 5 let od podání přihlášky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
  1. Zpracování Osobních údajů je prováděno Sborem a týmem organizátorů English Campu z řad Sboru.

– případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Sbor nevyužívá.

  1. Vaše Osobní údaje Sbor zpracovává transparentně a v souladu s příslušnými právními předpisy. Přesto máte právo se na Sbor kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých Osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která s Osobními údaji souvisejí.

Právo na přístup k Osobním údajům

Máte právo vyžádat si kopii svých Osobních údajů, které o vás Sbor zpracovává.

Právo na opravu Osobních údajů

Pokud se domníváte, že Osobní údaje, které o Vás Sbor vede, jsou nepřesné či neúplné, máte právo požádat Sbor o jejich aktualizaci či doplnění.

Právo na výmaz Osobních údajů (právo být zapomenut)

Máte právo požadovat výmaz svých Osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovány, pokud jste odvolali souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo na omezení zpracování Osobních údajů

Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových Osobních údajů.

Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, včetně profilování, které Sbor zpracovává z důvodu oprávněného zájmu. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že Vaše Osobní údaje Sbor zpracovává pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše Osobní údaje již Sbor nebude nadále pro tento účel zpracovávat.

Právo na přenositelnost Osobních údajů

V případě automatizovaného zpracování Osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste Sboru udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním Osobních údajů

V případě, že jste Sboru poskytli souhlas se zpracováním Osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování Osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné. Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, bude Sbor reagovat bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti.

Kontakt na Sbor:

Název: Sbor Církve bratrské v České Třebové

Adresa: Tykačova 1183, 560 02, Česká Třebová

E-mail: ceska.trebova@cb.cz

E-mail EC: ecpastviny@gmail.com

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany Osobních údajů. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou následující:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00

telefon: +420 234 665 111

ID datové schránky: qkbaa2n

WWW: https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz

  1. Sbor nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nedojde k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k Osobním údajům.